CONGAÏ SILVER FAME

SWAEN SILVER FAME / LA ESTRELLA
DSA 81.5% Ar
PALOMINO

Pedigree

xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx (GB)
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx (GB)
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx (BR), AR
xxxxxxxxxxxx (GR), AR
 
xxxxxxxxxxxx (GB)
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx (GB), AR
xxxxxxxxxxxx (GB), AR
 
xxxxxxxxxxxx (GB)
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx (GB)
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx (GB)
xxxxxxxxxxxx (GB), SE
 
xxxxxxxxxxxx (GB)
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx (GB), SE
xxxxxxxxxxxx (GB), AR

En haut