GYASI SILVER FAME

SWAEN SILVER FAME / CALYCANTE SILVER FAME
POULAIN DSA 73.70% Ar
Palomino

Pedigree

GYASI SILVER FAME SWAEN SILVER FAME GOLDENFIELDS xxxxxxxxxxxx (BR), AR
xxxxxxxxxxxx (GR), AR
VANILLE DES SABLES xxxxxxxxxxxx (GB), AR
xxxxxxxxxxxx (GB), AR
CALYCANTE SILVER FAME RHOUNDHILLS xxxxxxxxxxxx (GB)
xxxxxxxxxxxx (GB), SE
AZEEM ABYSMAL MYSTIQUE IMAGE
xxxxxxxxxxxx (GB), AR

En haut