IMAGINE BLACK FAME

DARQ SAMBUCA/KHARISMA BINT KIR ROYAL
PS ARABE
POULICHE NOIRE DW 19 (SABINO)

Pedigree

IMAGINE BLACK FAME DARQ SAMBUCA LEGALLY xxxxxxxxxxxx (BR), AR
xxxxxxxxxxxx (GR), AR
SWISS DARQ MISS xxxxxxxxxxxx (GB), AR
xxxxxxxxxxxx (GB), AR
KHARISMA TF AFRIKHAN SHAH BOSTWANA
ROHARA SHAHBLEE
KIR ROYAL ANTAR ELAMAL
KHEMADEARA

En haut