VISAYA SILVER FAME

RHAITANE / RAJIA
OC 84 % ARABE
PALOMINO

Pedigree

xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx (GB)
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx (GB)
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx (BR), AR
xxxxxxxxxxxx (GR), AR
 
xxxxxxxxxxxx (GB)
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx (GB), AR
xxxxxxxxxxxx (GB), AR
 
xxxxxxxxxxxx (GB)
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx (GB)
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx (GB)
xxxxxxxxxxxx (GB), SE
 
xxxxxxxxxxxx (GB)
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx (GB), SE
xxxxxxxxxxxx (GB), AR

En haut